ALGEMENE VOORWAARDEN FIESTA MACUMBA MET BEZOEKERS 

Hoofdstuk 1 Algemeen 

Hoofdstuk 2 Privacy bepalingen en registratie Bezoeker 

Hoofdstuk 3 Het bezoeken van Evenementen 

Hoofdstuk 4 Voorwaarden voor Diensten van derden of Producten 

Hoofdstuk 5 Voorwaarden aankoop Website

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 

Definities

Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elke rechtsverhouding tussen een Bezoeker en een Organisator genoemd in deze voorwaarden. Zij vormen een geheel met alle overeenkomsten voor koop en levering van producten en diensten via de Website
Bezoeker De Bezoeker van een Website, een Evenement, of een koper van een Product op de Website. De Bezoeker is steeds een particulier persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De Bezoeker is de ”wederpartij” zoals genoemd in artikel 6:231.c BW
Diensten van derden Diensten en producten van derde partijen die via de Website worden aangeboden aan de Bezoeker via een hyperlink op de Website naar de website van de derde partij. Elke derde partij hanteert eigen algemene voorwaarden voor de diensten en producten
Evenement Ieder evenement, een- of meerdaags, binnen of buiten, inclusief festivals, dat de Organisator voor eigen rekening en risico organiseert
Venuepartner De partij die samen met, voor of in opdracht van de Organisator eigen activiteiten organiseert voor Bezoekers, waaronder Diensten van derden, evenementen, festivals, etc. De Venuepartner heeft een eigen website en hanteert eigen algemene voorwaarden
Organisator Fiesta Macumba, een handelsnaam van Macu Events BV, gevestigd aan de Asterweg 19 D4, 1031 HL in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer: 88458466
Product Een product dat door een Organisator, Venuepartner of een derde partij aanbiedt aan de Bezoeker op de Website dat kan bestaan uit een digitaal (niet fysiek) product zoals een e-ticket of merchandising dat online wordt besteld en fysiek naar de Bezoeker wordt gestuurd.
Ticket Een fysiek of electronisch toegangsbewijs voor een Evenement
Website Elke website van de Organisator zoals deze aangeboden en geëxploiteerd, op welke website deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en waarop – al dan niet tegen betaling - aangeboden kan worden: nieuws, acties, prijsvragen, wedstrijden, informatie, downloads en streamings, merchandise, cd’s, een forum of sociaal netwerk en waarop eventueel diverse diensten van derden worden aangeboden met betrekking tot de verkoop van tickets, verkoop van vervoersbewijzen of hotelkamers of andere diensten of producten;

Artikel 1 - Fiesta Macumba en deze Algemene Voorwaarden 

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door Fiesta Macumba. 
 2. Fiesta Macumba is een handelsnaam en merk van Macu Events BV, gevestigd aan de Asterweg 19 D4, 1031 HL in Amsterdam. Fiesta Macumba is bereikbaar via: info@fiestamacumba.nl. 
 3. Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen richting particulieren en uitdrukkelijk niet jegens professionele contractspartijen in relatie tot Fiesta Macumba. Op rechtsverhoudingen tussen Organisator en een professionele contractpartij zijn andere algemene voorwaarden van Fiesta Macumba van toepassing die zijn op te vragen via het mailadres hierboven. 

Artikel 2 - Kenbaarheid en toepassing van deze Algemene Voorwaarden 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn staan vermeld op de Website en de Bezoeker kan deze downloaden om deze later te lezen als bedoeld in artikel 6:243 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 
 2. Op de website van de betreffende Venuepartner staan de adres- en contactgegevens vermeld. Indien deze informatie niet op de website te vinden is, kan de Bezoeker de Organisator per mail vragen hier informatie over te sturen. 
 3. De Organisator verwijst ook, waar redelijkerwijs mogelijk, naar de Algemene Voorwaarden op een Ticket. De Bezoeker kan ook de Algemene Voorwaarden lezen bij het binnengaan van een Evenement, waar deze – of een samenvatting daarvan – zichtbaar zijn bij de ingang. 
 4. Bij aankoop van een Product of afname van een Dienst van de derden via een andere website en bij registratie op de Website, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden te lezen voordat een overeenkomst op afstand tot stand komt. 

Artikel 3 - Wijziging voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd veranderen. Een update wordt dan op de Website gepubliceerd en geldt vanaf de publicatiedatum. Indien de Bezoeker de gewijzigde voorwaarden niet wil accepteren dient deze het gebruik en bezoek van de Website of het afnemen van Producten of diensten van de Organisator meteen staken. 

HOOFDSTUK 2 PRIVACY BEPALINGEN EN REGISTRATIE BEZOEKER 

Artikel 4 - Privacy bepalingen 

Fiesta Macumba heeft een eigen Privacyverklaring die via deze link is in te zien. Voor het gebruik van de Website gelden ook de bepalingen van deze Cookieverklaring. Voor deze Algemene Voorwaarden verwacht Fiesta Macuma dat de Bezoeker beide gelezen heeft en begrijpt. 

Artikel 5 - Diensten door derden en privacy 

 1. Op de website(s) van Fiesta Macumba worden soms diensten of producten aangeboden door andere bedrijven waaronder Venuepartners, waarbij de Bezoeker doorklikt naar de website van een ander bedrijf. Zie hiervoor Hoofdstuk 4 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De Privacy- en Cookieverklaring van de Organisator en deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op websites, overeenkomsten, producten of diensten van die andere bedrijven, waaronder Venuepartners. 
 3. Indien op een dergelijke website aan de Bezoeker gevraagd wordt gegevens in te vullen, geschiedt dat voor eigen risico en geldt voor de Bezoeker het privacyreglement en de algemene voorwaarden van een ander bedrijf, die vermeld zullen staan op de website van deze derde partij. Organisator is, behalve bij opzet of grove schuld, nooit jegens de Bezoeker aansprakelijk voor de handelingen die een derde verricht met de (persoons)gegevens van de Bezoeker of voor de diensten of producten die de derde partij al dan niet levert aan de Bezoeker. Iedere aankoop, levering, bestelling die een Bezoeker verricht met de derde geldt als een overeenkomst tussen de derde en de Bezoeker, ongeacht of de Bezoeker op de website van de derde komt via een Website van Fiesta Macumba. 

HOOFDSTUK 3 HET BEZOEKEN VAN EVENEMENTEN 

Artikel 6 - Algemeen 

 1. De artikelen in dit hoofdstuk gelden voor alle Tickets en vormen daarom een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten voor verkoop en levering van Tickets voor Evenementen, waar en op welke locatie dan ook. 
 2. Door het verkrijgen en/of gebruik van een Ticket, of het betreden van een Evenementlocatie, of door het lezen van deze Algemene Voorwaarden via de Website aanvaardt de Bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook als een Ticket via een derde is verkregen. 

Artikel 7 - Tickets 

 1. De Bezoeker kan alleen toegang tot een Evenement krijgen op vertoon van een geldig, onbeschadigd Ticket. Voor toegang kan gevraagd om een geldige legitimatie te tonen om een leeftijdsgrens te controleren. Als de Bezoeker na binnenkomst het Evenement of de locatie verlaat, is het toegangsbewijs automatisch niet meer geldig. 
 2. Personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het Evenement zonder meer geweigerd, tenzij expliciet anderszins bepaald door Organisator (bijvoorbeeld als er een andere wettelijke leeftijdsgrens gehanteerd wordt), zonder dat de Organisator gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld. 
 3. Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator of de Venuepartner. Een Ticket geeft de houder recht op bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het Ticket die het als eerste toont krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de toonder van een Ticket ook de rechthebbende is. Organisator is niet gehouden voor geldige Tickets extra controles te doen. De Bezoeker moet zelf zorgen dat hij (als enige) een Ticket heeft en houdt. 
 4. Vanaf het moment dat een Ticket aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, verkrijgt de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van dat Ticket. Een Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Tickes kunnen niet worden teruggestuurd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW geldt voor Tickets. 
 5. Organisator behoudt zich het recht voor om een maximumaantal te bestellen Tickets te bepalen en de Bezoeker is dan verplicht om dit maximum te respecteren. 
 6. Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Organisator garandeert de geldigheid van een Ticket. De bewijslast daarvoor ligt bij de Bezoeker. Het Ticket kan bestaan uit een barcode die electronisch (e-mail of app) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, moet de Bezoeker zorgen dat dit Ticket elektronisch en veilig aan hem kan worden verstuurd. Organisator kan de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van Tickets garanderen. Het scannen van een Ticket op een mobiel apparaat van Bezoeker gebeurt volledig op eigen risico van Bezoeker. Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden als een Ticket niet gescand kan worden en Bezoeker heeft geen recht op restitutie van het toegangsgeld en/of schadevergoeding in zo’n geval. 

Artikel 8 - Verbod doorverkoop e.d. 

 1. De Bezoeker mag geen Tickets voor een Evenement op welke manier dan ook (door)verkopen voor commerciële doeleinden. 
 2. De Organisator kan een geautoriseerd verkoopplatform aanwijzen (bijv. een extra verkoopkanaal) voor Tickets voor het Evenement, wat als online 'secondary ticket' marktplaats fungeert. Het (door)verkopen van Tickets via een ander verkoopkanaal dan door de Organisator zijn aangewezen, is uitdrukkelijk verboden. De Bezoeker kan de toegang tot het Evenement geweigerd worden indien hij een Ticket bezit dat gekocht is via een ongeautoriseerd kanaal. De Organisator is niet aansprakelijk en erkent geen (schade)claims voor de (ver)koop van een Ticket (inclusief de geldigheid van een Ticket) voor het Evenement via enig verkoopkanaal. 
 3. De Bezoeker mag alleen als natuurlijk persoon reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken voor het Evenement. 
 4. De Bezoeker die zijn Ticket aan een ander geeft, is verplicht om de voor de Bezoeker geldende verplichtingen ook op te leggen aan de persoon aan wie hij het Ticket ter beschikking stelt en staat er jegens de Organisator voor in dat deze ander de verplichtingen nakomt. 
 5. Indien de Bezoeker zijn verplichtingen in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt of daarvoor niet kan instaan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan de Organisator verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van de Organisator om van de Bezoeker nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen. 
 6. Als de Bezoeker één of meer bepalingen zoals genoemd van deze Algemene Voorwaarden overtreedt, mag de Organisator het Ticket ongeldig maken of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker recht heeft op enige restitutie. Houders van ongeldig gemaakte Tickets hebben geen recht op restitutie of compensatie. 

Artikel 9 - Fouilleren 

De Organisator of de Venuepartner heeft het recht Bezoekers van het Evenement en hun bagage te (laten) fouilleren voor toegang tot of tijdens het Evenement. De Bezoeker die niet meewerkt kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden, zonder recht op restitutie. 

Artikel 10 - Verboden artikelen 

 1. Het is (vanuit de Venuepartner) verboden professionele foto-, film-, drone-, geluids- of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook (tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven op de Website), glaswerk, plastic flessen, dranken, selfiesticks (indien uitgeschoven langer dan 1.5 meter en/of constructies die daarvoor niet bestemd zijn), etenswaren, drugs (in ieder geval die op Lijst I en II staan van de Opiumwet), lachgas(patronen), blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (bijv. spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar - of in bezit te hebben op - de locatie van het Evenement, deze te gebruiken voor- of tijdens een Evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen spullen worden niet teruggegeven. 
 2. De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of overgedragen worden aan de politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd. 
 3. De Evenementlocatie of Venuepartner kunnen ander of aanvullend beleid hanteren dat geldt voor het Evenement.

Artikel 11 Ontzegging toegang 

Fiesta Macumba houdt zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen of de Bezoeker over te dragen aan de politie, indien de Organisator oordeelt dat dit nodig om de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement te handhaven of wanneer er sprake is van ernstige overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt ook wanneer een Bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt die naar het oordeel van de Organisator aanstootgevend, discriminerend, seksistisch, beledigend of agressie- of onrust opwekkend kunnen zijn voor andere Bezoekers, of niet voldoen aan de uitdrukkelijk door de Organisator aangegeven dresscode, en voor ontkleding tijdens het Evenement (bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam). Ook bij een waarschijnlijke vervalsing van een Ticket mag de Organisator de houder van dit Ticket de (verdere) toegang tot het Evenement ontzeggen. De Bezoeker die (verdere) toegang tot het Evenement is ontzegd of van het Evenement is verwijderd, heeft geen aanspraak op enige vergoeding van schade die hij (mogelijk) hierdoor lijdt en heeft geen recht op restitutie van het toegangsgeld. 

Artikel 12 - Film/ en videobeelden 

 1. Professionele of commerciële registratie van het Evenement in welke vorm dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator. Dit geldt voor fotograferen, streamen, filmen (inclusief drones) en het maken van geluids- of beeldopnamen, maar ook het kopiëren van of het overnemen uit het programma(-boekje), posters en ander drukwerk. 
 2. Indien de Bezoeker persoonlijke registraties maakt van een deel van het Evenement met behulp van niet-professionele opnameapparatuur (zoals een smartphone), dan zijn deze registraties strikt voor eigen gebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker worden geëxploiteerd en/of met een commercieel oogmerk openbaar gemaakt worden. 

Artikel 13 - Eigen risico / aansprakelijkheid 

 1. Het betreden van de Evenementlocatie (waaronder de parkeerterreinen en pendelvervoer om de Bezoeker te brengen naar het toegangspunt) maar ook het bijwonen van het Evenement gebeurt op eigen risico van de Bezoeker. De Organisator of Venuepartner is niet aansprakelijk voor enige schade die Bezoeker lijdt in dit verband. 
 2. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement harde muziek wordt gespeeld. De Organisator adviseert Bezoekers om tijdens het Evenement gehoorbescherming te dragen en af en toe naar een plek te gaan waar geen muziek te horen is. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het Evenement. 
 3. Organisator is alleen aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Organisator. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de redelijke, aantoonbare en directe out-of-pocket schade en kosten van de Bezoeker. Deze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Organisator wordt uitgekeerd. 
 4. Aansprakelijkheid van Organisator voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
 5. De Bezoeker is verplicht om ontstane schade binnen 5 dagen na afloop van het Evenement te melden aan Organisator via info@fiestamacumba.nl bij gebreke waarvan een aanspraak op schadevergoeding vervalt. 
 6. Indien Organisator direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van het Evenement inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van Organisator volgens artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is Organisator niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen. 
 7. De Bezoeker zal Organisator vrijwaren voor alle aanspraken van derden voor schade waarvoor de Bezoeker jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is. De Bezoeker zal aan Organisator iedere schade vergoeden, waaronder door Organisator gemaakte juridische kosten, die het gevolg zijn van enige aanspraak van die derden. 

Artikel 14 - Programma 

De Organisator of de Venuepartner streeft ernaar om het Evenementprogramma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema uit te voeren. Organisator is niet aansprakelijk voor afwijkingen en kosten of schade die daardoor kunnen ontstaan voor Bezoekers en/of derden. De Organisator is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de duur van het programma/optreden door artiesten. De starttijd op het Ticket is onder voorbehoud. Er kunnen veiligheidscamera’s aanwezig zijn op het Evenemententerrein. 

Artikel 15 - Nadere voorschriften 

 1. De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de Organisator of Venuepartner, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de beheerder van de parkeerplaatsen, de exploitanten van de Evenementlocatie, het ordepersoneel, hulpdiensten en andere bevoegden. 
 2. Bij overtreding van een gebod of verbod kan het ordepersoneel de Bezoeker onmiddellijk verwijderen. Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden voor het Evenemententerrein of de locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de website van de betreffende Venuepartner van tevoren kenbaar gemaakt. 

Artikel 16 - Overmacht 

In geval van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, waaronder ziekte of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, slechte weersomstandigheden, heeft de Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren. 

Artikel 17 Annulering of verschuiving 

 1. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering of verschuiving zoals in het vorige artikel vermeld. Bij verschuiving of annulering van het Evenement zal de Organisator dit zo goed mogelijk bekendmaken, bijvoorbeeld door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de Website. Alleen in geval van volledige annulering zal de Organisator het entreegeld zoals vermeld op het Ticket (inclusief redelijke servicekosten maar niet eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten) aan de Bezoeker op zijn verzoek restitueren. Dit geldt indien het Ticket door Bezoeker is gekocht bij de erkende (voor)verkoopadressen van Organisator, en niet indien het toegangsbewijs is aangeschaft bij een (door Organisator geautoriseerd) ander verkoop platform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats. 
 2. (Gedeeltelijke) Restitutie gebeurt alleen binnen een redelijke termijn na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de Bezoeker van een geldig, onbeschadigd Ticket waaruit tevens blijkt dat deze door de Bezoeker zelf is gekocht, op en aan de door de Organisator (dan wel de partij die betaling voor het Ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen. 
 3. Indien het Evenement vanwege overmacht moet worden geannuleerd nadat het is gestart, is Organisator alleen gehouden tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het Ticket, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) die de Bezoeker heeft betaald via het officiële (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. 
 4. Indien de Organisator het Evenement vanwege overmacht verschuift naar een andere datum blijft het Ticket geldig voor de nieuwe datum van het Evenement. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen bezoeken dan is hij gerechtigd z’n Ticket in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding die op het Ticket is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding die de Bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie gebeurt alleen indien de Bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd Ticket aan het (voor)verkoopadres overlegt. 

Artikel 18 Beeld- en geluidsopnamen 

 1. De artiesten, de Organisator or Venuepartner zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door het verkrijgen van een Ticket voor het Evenement en/of door betreding van de Evenementlocatie verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan in de ruimste zin van het woord zonder dat de Organisator, de Venuepartner of een aan deze gelieerde entiteit enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn. 
 2. De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de Bezoeker enig naburig-, auteurs- en/of portretrecht toekomt op de opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Organisator of Venuepartner en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van Organisator de benodigde schriftelijke toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog om niet aan Organisator en/of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen. 

Artikel 19 - Rookvrij Evenement 

 1. Binnen (elektrisch) roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. De Organisator spant zich naar redelijkheid in om Bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij zijn van het Evenement geeft de Bezoeker nooit recht op restitutie van het toegangsgeld of enige andere vergoeding. 
 2. Bij overtreding van een rookverbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan de Organisator opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald. 

Artikel 20 - Consumptiemunten 

Consumptiemunten gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig tijdens het betreffende Evenement. De Organisator gaat na afloop van het Evenement nooit over tot restitutie van niet gebruikte consumptiemunten. De locatie van het Evenement kan afwijkende methoden hanteren, bijvoorbeeld een cashless systeem. In dat geval zijn de algemene voorwaarden van de Evenementlocatie van toepassing voor betaalmogelijkheden tijdens en na het Evenement. Deze kunnen afwijken van hetgeen gesteld in dit artikel. 

Artikel 21 - Elektronisch betaalmiddel 

De Organisator kan aan de Bezoeker (vooraf of tijdens het Evenement) een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen. Op het elektronisch betaalmiddel kan de Bezoeker virtuele tokens/krediet zetten (“Opwaarderen”). Indien het elektronisch betaalmiddel tijdens het Evenement ter beschikking wordt gesteld aan de Bezoeker, dan heeft de Bezoeker de mogelijkheid tot Opwaarderen door hiervoor met contant geld en/of via een aangeboden pin en/of creditcard mogelijkheid te betalen aan een kassapunt op het Evenement. Een andere mogelijkheid tot Opwaarderen tijdens het Evenement kan zijn via een door de Organisator aangewezen mobiele applicatie, waarover meer informatie te lezen is op de Website. Als de Bezoeker het elektronisch betaalmiddel vóór het Evenement ontvangt, dan kan de Bezoeker ook Opwaarderen via de website van het Evenement of via een derde partij. Tijdens het Evenement vindt geen restitutie van de waarde plaats aan de Bezoeker (een “Refund”) van eventueel overgebleven virtuele tokens/krediet (“Overgebleven Tegoed”). Het Overgebleven Tegoed kan alleen éénmalig aan de Bezoeker worden gerestitueerd na afloop van het Evenement op het bij de Organisator bekende rekeningnummer en/of indien de Organisator deze mogelijkheden aanbiedt; op een account van de Bezoeker bij de Organisator, op een account van de Bezoeker bij een derde partij of via de webshop van de Organisator. De Bezoeker moet de Organisator uiterlijk binnen twee weken na afloop van het Evenement vragen voor een Refund van het Overgebleven tegoed. Daarna verliest de Bezoeker het recht op een Refund van het Overgebleven tegoed. Alle benodigde informatie over (het vragen van) een Refund is te lezen op de website van het Evenement. Deze informatie is ook beschikbaar op het terrein van het Evenement. Het uitvoeren van een Refund brengt kosten met zich mee en de Organisator behoudt zich het recht voor om deze kosten door te rekenen aan de Bezoeker. Deze kosten worden kenbaar gemaakt op de website van het Evenement. Het elektronisch betaalmiddel moet na afloop van het Evenement in bezit van de Bezoeker blijven omdat hiermee het Overgebleven Tegoed bepaald wordt. Bij verlies of diefstal van het elektronisch betaalmiddel is een Refund van het Overgebleven Tegoed niet mogelijk. De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van het elektronisch betaalmiddel. 

Artikel 22 - Lockers 

De Organisator kan Bezoekers de mogelijkheid geven een kluisje te huren op het Evenement. Een kluisje is een opslagruimte voor voorwerpen, waarvoor de Bezoeker een persoonlijke sleutel en/of code ontvangt. Met deze sleutel/code kan de Bezoeker het kluisje openen en sluiten. Voor het gebruik van een kluisje kunnen parate algemene voorwaarden gelden (van een derde partij), waarmee de Bezoeker instemt bij het huren van het kluisje. De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en/of het gebruik door een ander van de persoonlijke sleutel/code. Daarom moet de Bezoeker de sleutel/code altijd bij zich en voor zich houden en wordt de Bezoeker aangeraden voorzichtig te zijn om waardevolle spullen in het kluisje op te bergen. 

HOOFDSTUK 4 VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN DERDEN 

Artikel 23 - Voorwaarden en overeenkomsten derde partij 

 1. Via de Website wordt de Bezoeker soms doorgelinkt naar de website van een derde partij indien deze verantwoordelijk is voor de uitvoering van een bepaalde dienst of te leveren Product. Dit wordt zichtbaar bij het aangaan van enige koopovereenkomst op afstand door de Bezoeker met deze derde partij. 
 2. Indien de Bezoeker over gaat tot aanschaf van een Product of Dienst van deze derde partij, zijn daarop de eventuele algemene voorwaarden van die partij van toepassing en wordt door de Bezoeker met deze partij een koopovereenkomst gesloten. Deze derde partij is dan aansprakelijk voor de nakoming van enige verplichting jegens de Bezoeker. 
 3. Hoewel de Organisator alle derde betrokken partijen met zorg uitkiest, is de Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij. De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou vloeien uit een overeenkomst met deze derde partij. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde partij zijn steeds beschikbaar op de website van de derde partij. 

Artikel 24 - Betaling van Tickets of merchandise 

Als een Bezoeker een Ticket en/of merchandise voor een Evenement van de Organisator of Venuepartner koopt, wordt de betaling en verzending doorgaans afgehandeld door een derde partij, de betaaldienstverlener. Deze betaaldienstverlener hanteert doorgaans eigen algemene voorwaarden voor de Bezoeker als koper van het Ticket en/of merchandise. Op een Ticket zijn dan de algemene (betalings)voorwaarden van de betaaldienstverlener en deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Organisator die de Website beheert, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door de betaaldienstverlener aan de Website en/of de website van de derde partij. De Bezoeker is door een standaardovereenkomst gebonden aan de algemene voorwaarden van de betaaldienstverlener, voor welke inhoud de Organisator niet verantwoordelijk is. 

Artikel 25 - Reizen, vervoer en vliegtickets 

 1. Via de Website kan de Bezoeker voor het boeken van Tickets voor binnen- en buitenlandse Evenementen reizen aangeboden krijgen die worden geboekt en verzorgd door een derde partij. De Bezoeker gaat bij aankoop van een dergelijke reis een vervoersovereenkomst aan met deze derde partij. Hoewel de Organisator dergelijke aanbieders met zorg uitkiest, is de Fiesta Macumba geen partij bij een vervoersovereenkomst tussen de Bezoeker en deze derde partij. 
 2. De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die kan ontstaan uit een vervoersovereenkomst met deze derde partij en de Bezoeker. De toepasselijke algemene voorwaarden voor de vervoersovereenkomst zijn in te zien via de website van de derde partij. 

Artikel 26 - Aanbod standhouders op een Evenement 

De Bezoeker van een Evenement kan ter plekke producten of diensten aangeboden krijgen door standhouders, zoals drankjes of eten, merchandising of andere producten zoals kaartjes voor attracties. Hoewel de Organisator deze standhouders met zorg uitkiest, is Macumba Fiesta geen partij bij een overeenkomst tussen de Bezoeker en deze standhouders. De Organisator is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de Bezoeker aankopen of afnemen van een product of dienst, waaronder een attractie van een standhouder. De Bezoeker vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die kan ontstaan uit een overeenkomst tussen de Bezoeker en een standhouder. De eventueel toepasselijke algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij standhouder. 

HOOFDSTUK 5 VOORWAARDEN AANKOOP OP WEBSITE 

Artikel 27 - Algemeen 

 1. De artikelen in dit hoofdstuk gelden voor elk aanbod, aanvaarding en iedere koopovereenkomst van een Bezoeker voor een Product op de Website. Maar dit hoofdstuk is uitdrukkelijk niet van toepassing op de aankopen van Tickets, parkeer-, campingtickets of consumptiemunten. 
 2. Dit hoofdstuk gaat over koopovereenkomsten op afstand, dat zijn contracten die via het internet tot stand komen (bevestigd per e-mail) als bedoeld in artikel 6:227a en/of 7:46a Burgerlijk Wetboek (Consumentenkoop). Deze algemene voorwaarden stemmen overeen met eisen die wet- en regelgeving stellen aan koopovereenkomsten op afstand. 
 3. Voor ieder Product geldt dat dit aangeboden wordt zolang de voorraad strekt. 
 4. Alle gegevens die de Organisator als verkopende partij aan de Bezoeker moet geven volgens de regels van Consumentenkoop zijn in deze Algemene Voorwaarden of op de betreffende Website opgenomen. Op de Website waar de Bezoeker een Product koopt, staat vermeld de: 
 1. identiteit van de Organisator – en of de Bezoeker de prijs geheel of gedeeltelijk vooruit betaalt;
 2. belangrijkste kenmerken van het Product; 
 3. prijs inclusief belastingen; 
 4. eventuele kosten van aflevering; 
 5. wijze van betaling en uitvoering van de koopovereenkomst; 
 6. eventuele wijze van ontbinding van de overeenkomst voor fysieke Producten; 

Ook geldt dat: 

 1. de Organisator geen kosten voor communicatie doorrekent aan de Bezoeker; 
 2. er geen specifieke termijn is voor aanvaarding van het aanbod door de Bezoeker naast de regel dat het aanbod beperkt is, zolang de voorraad strekt of het Product beschikbaar is; 
 3. het niet gaat om een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering. 

Nadat de koopovereenkomst op afstand tussen de Organisator en de Bezoeker tot stand komt, ontvangt de Bezoeker een e-mail waarin a) tot en met f) hierboven staan ingevuld en waar staat vermeld dat voor fysieke Producten de koopovereenkomst door de Bezoeker kan worden ontbonden binnen veertien dagen na ontvangst van het Product. 

Artikel 28 - Registratie 

Indien gevraagd zal de Bezoeker zich registreren voordat een koopovereenkomst op afstand met de Organisator tot stand kan komen voor een Product dat wordt aangeboden op de Website. 

Artikel 29 - Prijzen en kosten 

Op de Website wordt bij ieder Product duidelijk aangegeven welke prijs de Bezoeker moet betalen. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. Er gelden geen andere kosten voor de Bezoekers. Alle prijzen blijven gelden totdat op de Website nieuwe prijzen worden aangegeven. Voor een Product dat al is gekocht, maar om welke reden ook nog niet is geleverd, is geen tussentijdse prijswijziging mogelijk. BTW-wijzigingen worden automatisch verwerkt in de prijs vanaf de wettelijke ingangsdatum. 

Artikel 30 - Totstandkoming van de koopovereenkomst 

 1. Een koopovereenkomst voor een Product tussen de Bezoeker en de Organisator komt pas tot stand nadat de Bezoeker het aanbod op de Website heeft aanvaard, de aankoopprocedures op de Website op juiste wijze heeft geaccordeerd en de betaling is gedaan aan de partij die de betaling afhandelt. De Organisator verstuurt de Bezoeker die een Product heeft aangekocht daarvan een bevestiging per e-mail dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen of laat een dergelijke e-mail versturen. 
 2. De Organisator mag bestellingen van de Bezoeker weigeren indien Fiesta Macumba gerede twijfels heeft of de Bezoeker aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen of er andere twijfel bestaat die van belang is bij het aangaan en nakomen van de koopovereenkomst met de Bezoeker. 
 3. Fiesta Macumba zorgt voor technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van het elektronisch versturen van persoonlijke informatie en betaalinformatie, maar kan niet garanderen dat dit 100% veilig is. 

Artikel 31 - Conformiteit 

 1. De Organisator zal de Bezoeker het Product leveren volgens de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals vermeld op de Website en in de lijst van de ‘winkelwagen’ van de webshop. Producten worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor maten, kleuren en hoeveelheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een op de Website gebruikte foto, geeft een zo goed mogelijke indruk van het beschikbare Product. 
 2. De Bezoeker zal het aangekochte Product direct na levering onderzoeken om te zien of dit beantwoordt aan wat de Bezoeker heeft besteld en gekocht. Indien dat niet het geval is, moet de Bezoeker dat binnen zeven dagen na ontvangst via e-mail melden. Alleen als de Bezoeker op tijd per e-mail meldt dat het product niet beantwoordt aan wat de Bezoeker kocht, zal de Organisator naar eigen keuze de aankoopprijs restitueren of een ander Product in dezelfde soort leveren. 

Artikel 32 - Betaling 

 1. Betaling gebeurt door de betaaldienstverlener of via een incasso-opdracht van de Bezoeker aan de Organisator.
 2. De Venuepartner die de website beheert, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken bij een betaling door een betaaldienstverlener via de website. De Bezoeker is door een standaardovereenkomst met de betaaldienstverlener gebonden aan de algemene voorwaarden van deze partij, die de Bezoeker bij die partij kan opvragen en voor waarvoor de Organisator niet verantwoordelijk is. 
 3. Nadat de Bezoeker zijn betalingsopdracht heeft gegeven en de betaling via de betaaldienstverlener is afgehandeld, zal Organisator het Product gaan verzenden. 

Artikel 33 - Levering Producten 

 1. Zodra het Product volledig is betaald, zal de Organisator het Product verzenden en leveren. Er wordt alleen geleverd aan een bestaand postadres. De Organisator zal het Product behoorlijk verpakken en beveiligen zodat het Product bij normaal vervoer goed wordt afgeleverd. 
 2. Een aangekocht Product wordt normaliter binnen 14 dagen geleverd. Gezien de toeleveringsafhankelijkheid kunnen orders soms later worden uitgeleverd. 
 3. Indien een bepaald Product niet meer op voorraad is, wordt de bezoeker hierover per e-mail geïnformeerd. Mocht de levering langer dan 30 dagen duren, dan heeft de Bezoeker het recht om de koop onmiddellijk ongedaan te maken en krijgt deze het aankoopbedrag retour, inclusief mogelijk extra betaalde bedragen in verband met deze aankoop. 
 4. Indien de levering van een bepaald Product tijdelijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een technische storing en de Bezoeker wel al heeft betaald, dan zal de Organisator zo snel als mogelijk leveren, of na zeven dagen het aankoopbedrag terugstorten op schriftelijk verzoek van de Bezoeker via de helpdesk. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade of vertraging die hieruit voortvloeit voor de Bezoeker. 
 5. Op Producten zijn vaak de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing. De Bezoeker kan contact opnemen met de Organisator voor vragen over deze garantie. 

Artikel 34 - Retourneren van Product 

 1. De Bezoeker kan Producten retourneren binnen veertien werkdagen na ontvangst. Retourzendingen worden gestuurd naar de Organisator of Venuepartner, onder vermelding van het ordernummer, naar het adres van de Organisator. Een Bezoeker betaalt zelf retourkosten.
 2. Nadat de Organisator de retourzending ontvangen heeft, krijgt de Bezoeker het bedrag teruggestort op diens rekening mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan en de Bezoeker de redenen heeft opgegeven van het retour zenden. 

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN 

Artikel 35 - Nadere gebruiksregels 

 1. De Bezoekers van de Website of het Evenement zijn altijd verplicht zich te houden aan de voorschriften en eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van Organisator zoals die zijn gepubliceerd op het Evenemententerrein of de Website. 
 2. Voor zover de Bezoeker van de Website en/of het Evenement zich niet (volledig of tijdig) aan de gebruiksregels heeft gehouden kan de Organisator haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn dan wel nakoming vorderen. 

Artikel 36 - Informatie op de Website 

De Organisator besteedt zorg en aandacht aan de informatie op de Website, maar kan geen garantie geven over de aard en inhoud van de informatie. De Organisator is niet aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van gebruik daarvan. Voor zover er links op de Website staan naar diensten, producten, materiaal of een website van een derde, is de Organisator niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werking van die link, de toegang en de inhoud van zo’n website. 

Artikel 37 - Overmacht 

Organisator heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van een overeenkomst op te schorten dan wel buitenrechtelijk te ontbinden, zonder dat zij tot betaling van enige schadevergoeding gehouden is. Overmacht wordt beschreven in artikel 22. 

Artikel 38 - Aansprakelijkheid 

 1. De Organisator is niet aansprakelijk jegens de Bezoeker of derden voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op een Website behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid. De Organisator en aan haar gelieerde ondernemingen of betrokken derden bij de uitvoering van enige dienst of overeenkomst zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, winstderving, verlies, vervolgschade, voor het (in)direct gebruik of de werking van de Website. 
 2. De Organisator garandeert de Bezoeker uitdrukkelijk niet dat de Website, onderdelen daarvan of functies steeds vlekkeloos functioneren of te gebruiken zijn. Vanwege de verbinding via internet en daarmee de connectie met vele onbekende derde internetgebruikers en mogelijk aanvallen van hackers of anderen kan de Organisator evenmin instaan dat de Website of gebruikte systemen steeds vrij zijn van malware of andere fouten of gebreken. De Bezoeker moet zelf de nodige maatregelen nemen om eigen apparaten te beschermen tegen malware (bijv. virus, key logger, trojan). 
 3. De Organisator is niet aansprakelijk als de Bezoeker van enige link of hyperlink naar een website van een derde volgt of een overeenkomst aangaat met deze derde. Tevens is de Organisator nimmer aansprakelijk voor berichten van anderen op enig forum of via een sociaal medium dat de Bezoeker op enigerlei wijze materiële of immateriële schade toebrengt. 
 4. Organisator is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van eigendommen van Bezoeker op het Evenementen- en/of kampeerterrein. 

Artikel 39 - Rechten intellectuele eigendom 

 1. Alles dat staat gepubliceerd op de Website of wat daartoe behoort (inclusief muziekbestanden, artiesten- en labelnamen, streamings, downloads, software, ontwerpen, tekeningen, logo’s en merken), behoort tot het intellectueel eigendom van de Organisator of enige licentiegever daarvan op grond van de wet of een overeenkomst. 
 2. De Bezoeker erkent deze intellectuele eigendom rechten, zal deze naleven en zich houden aan alle beperkingen die zijn gesteld aan het gebruik van beschermde werken door de wet. 
 3. Voor ieder gebruik geldt dat de regels uit de Auteurswet en andere wetten van intellectuele eigendom steeds onverkort gelden en voorgaan op deze gebruiksregels: 
 • de Bezoeker mag alleen normaal privégebruik maken van een Product nadat de Bezoeker daarvoor op normale, op de Website aangegeven wijze voor heeft betaald. Elk handelen van de Bezoeker om de betalingswijze te omzeilen, veranderen of anderszins vermijden, is verboden. Het is de Bezoeker verboden een download of enig ander materiaal van de Website anderszins te reproduceren, te veranderen, te uploaden, in het openbaar af te spelen, tentoon te stellen, ter beschikking te stellen aan derden, uit te voeren, (door) te verkopen, te misbruiken etc., omdat al deze handelingen zijn voorbehouden aan de rechthebbenden. Het is de Bezoeker verboden software, bestanden of betalingsprocédés aan te passen, te omzeilen, te ont- of te versleutelen of te verstoren. 
 • De Bezoeker mag een Product dat rechtsgeldig is aangeschaft normaal gebruiken, volgends de regels op de Website. Het is toegestaan om een privékopie te maken, cd te branden, een kopie op een ander apparaat te maken van (muziek)bestanden die volgens de regels zijn gedownload en aangekocht, mits dit voor eigen, niet commercieel gebruik is. Er mag nooit een kopie aan een derde gegeven worden. 
 • tot de beschermde onderdelen van de Website hoort de manier van beveiliging als aangebracht in software. 
  • de levering van enig door de Bezoeker aangeschaft bestand behelst geen enkele overdracht of licentie van een recht aan de Bezoeker tot promotie of exploitatie ten aanzien van dat bestand. 
 1. Als bij een Bezoeker een overtreding van de wettelijke regels wordt geconstateerd, behoudt de Organisator zich het recht voor de rechthebbende op de hoogte te stellen, die juridische actie kan instellen tegen de Bezoeker. 

Artikel 40 - Conversie 

Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met een wettelijk voorschrift tast dit de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan. De betreffende bepaling komt dan te vervallen en daarvoor in de plaats wordt een bepaling opgenomen die naar inhoud en aard zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel is toegestaan. 

Artikel 41 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Amsterdam bevoegd om van geschillen over deze voorwaarden, een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen. 

Artikel 42 - Alternatieve geschillenbeslechting bij online aankopen 

Indien een Bezoeker en de Organisator een geschil hebben over een online aankoop en partijen het geschil onderling niet kunnen oplossen, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om een klacht in te dienen tegen de Organisator via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/